ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αύξηση Φωτ:. εις 17ον και 18ον Β:.

Εν Κοιλ:.Ιλισσού,  Αν:.Αθηνών 9 Μαρτίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017/ΚΑΘ

Προς

Άπαντα τα υπό την Αιγίδα ημών Φιλοσοφικά Εργαστήρια

Αθηνών, Κηφισιάς και Ελευσίνος

 

            Υπενθυμίζομεν την Αύξ\Φωτός εις 17° Βαθμόν ήτις θα λάβη χώραν υπό Μυητικής Ομάδος του Υπάτου Συμβουλίου το Σάββατον 18 Μαρτίου 2017 και ώραν 6 μ.μ.

          Καλούνται όθεν οι Πρόεδροι των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων όπως φέρουν τούτο εις γνώσιν των Φιλτ\Αδ\Αδ\ οίτινες κατέχουν τον 14ον Βαθμόν όπως υποβάλλουν τας σχετικάς Αιτήσεις Αυξ\Φωτ\ και παραδώσουν αυτάς εις τον Γραμματέα του Εργαστηρίου ή εις την Γραμματείαν του Υπάτου Συμβουλίου.

          Διευκρινίζεται ότι αι ανωτέρω Αιτήσεις θα ισχύουν και δια την Αύξ\Φωτ\ εις 18ο Βαθμόν ήτις θα πραγματοποιηθεί υπό του Υπάτου Συμβουλίου το Σάββατον 1ην Απριλίου 2017 και ώραν 6 μ.μ.

          Δέξασθε επί τούτοις τους Αδ\ ημών ασπασμούς δια των Ι\Ι\Α\Α\