ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ 8ης Μαΐου 2021

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ

τοῦ Σαββάτου 8ης Μαΐου 2021

ὑπὸ τὸν θεματικὸν τίτλον:

«Τὸ μήνυμα τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Θυσίας»

Μὲ μεγάλην ἐπιτυχίαν ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικτυακὴ συνάντησις τῶν αδελφών Ὑπάτων Συμβουλίων ἕξι χωρῶν, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι, μοιράζονται κοινὰς θρησκειακὰς παραδόσεις (Ορθοδοξία) καὶ ἀγαθὰς σχέσεις.

Δι᾿αὐτὸ καὶ ἡ θεματικὴ τῆς συναντήσεως, στηριζομένη ἐπὶ τῶν ὑψηλῆς ἠθικῆς καὶ συναισθηματικῆς βαρύτητος ἀξιῶν «Ἀγάπη» καὶ «Θυσία», ἀπετέλεσε καὶ τὴν ἐγγύησιν τῆς ἐπιτυχίας κατ᾿ αὐτὴν τὴν διαδικτυακὴν συνάντησιν εκαντοντάδων ἀδελφῶν τεκτόνων (425 μοναδικοί συμμετέχοντες αδελφοί) τοῦ Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου, ἐξ αὐτῶν τῶν χωρῶν ὅπου ὁ ἐν λόγῳ Τύπος ἔχει βαθείας πνευματικὰς ρίζας, καὶ λόγῳ τῆς ψυχοσυγκρασίας τῶν ἑλληνικῶν καὶ σλαυϊκῶν πληθυσμῶν.

Κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν ἐπαρουσιάσθησαν βίντεο τῆς βυζαντινῆς Ἑλλάδος καὶ ἠκούσθησαν μουσικὰ τεμμάχια τοῦ Ῥώσσου ἐσωτεριστοῦ συνθέτου Thomas Alexandrovich de Hartmann (1885-1956), συνεργάτου τοῦ περιφήμου Ἑλληνορωσσαρμενίου μυστικιστοῦ Γεωργίου Ἰβάνοβιτς Γεωργιάδου – Γκουρτζίεφ (Гео́ргий Ива́нович Гурджи́ев, 1866-1949). Ἀκόμη, ἠκούσθησαν ἐπιλεγμένα μουσικά τεμμάχια τῆς καθόλου ἑλληνορθοδόξου ψαλτικῆς παραδόσεως, συνυφασμένα πρὸς τὴν πρόσφατον ἀναστάσιμον συγκυρίαν.

Διοργανωτὴς τῆς συναντήσεως ἦτο τὸ Ὕπατον Συμβούλιον τοῦ Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδεγμένου Σκωτικοῦ Τύπου διὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ ἐκ τῶν συμμετασχόντων ἐν τῇ διοργανώσει φίλτ. Κρ:. Ἀδ:. Δημήτριος Παυλάκης 33, εἰσήγαγε τοὺς συμμεθέξαντας εἰς αὐτὴν φιλτ. ἀδ:. ἀδ:. , προσδιορίσας τὴν ταυτότητα τῆς συνάξεως, τονίζων τὸ κοινὸν θρησκειακὸν ἑλληνορθόδοξον ὑπόβαθρον τῶν συμμετεχόντων.

Ο Ὕπατος Μέγας Ταξιάρχης τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου μας, Κρ/τος Ἀδ:. Εὐάγγελος Μπινιάρης33, ἐχαιρέτισε τοὺς παρισταμένους φιλτ. ἀδ:. ἀδ:. , ἰδίως δὲ τοὺς ὁμοτίμους του Μεγάλους Ταξιάρχας τῶν λοιπῶν Ὑπάτων Συμβουλίων και τοὺς προδιατελέσαντας Ὑπάτους Μεγάλους Ταξιάρχας διὰ τὴν Ἑλλάδα, Κρατ/τους   ἀδ:. ἀδ:. Νικόλαον Κιλάκον33 καὶ Επ:. Χρῆστον Μανέαν33.

Εν συνεχεία προεισήγαγε τὸν κεντρικὸν τῆς ἑσπέρας ὁμιλητὴν π. Δ Z., ὅστις λαβῶν τὸν λόγον ἀνεφέρθη διεξοδικῶς εἰς τὸ ἔμπρακτον καταπίστευμα τῆς Ἀγάπης, ὡς ἐπαναπιστοποιῃται ἑνιαυσίως διὰ τοῦ ἀναμνηστικοῦ τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ ἑορτασμοῦ.

Τὴν παρουσίασιν ἐστέγασεν ὁ Κρατ/τος Ὑ:. Μ:. Τ:. Εὐάγγελος Μπινιάρης, ἀρυσθεὶς στοιχεῖα ἀγαπητικοῦ φρονήματος καὶ ἐκ τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφικῆς παραδόσεως, προτοῦ παραχωρήσῃ τὸ βῆμα εἰς τινας ἐκ τῶν ἐπισήμοτέρων παρισταμένων ἀδ:. ἀδ:. .

Πρῶτος ἐξ αὐτῶν, ὁ Ἔνδ:. Ἀδ:. Γεώργιος Μπινιάρης33 μετέφερε χαιρετισμόν του Μ:. Διδ:. τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος,   Ἐνδοξ:. Ἀδ:. Μιχαὴλ Ματτέν,.

Ἀκολούθως, τῇ μεταφραστικῇ συνδρομῇ τοῦ φιλτ. Κρ:. Ἀδ:. καὶ Μεγ:. Καγκ:. Ἀντωνίου Παπανδρέου33, ἔλαβον τὸν λόγον χαιρετίζοντες τὴν σύναξιν και ευχόμενοι οἱ ἀκόλουθοι:

Ὑπ:. Μέγας Τξχης διὰ τὴν Βουλγαρίαν, Κρατ/τος Ἀδ:. Ivan Sariev33.

Ὑπ:. Μέγας Τξχης διὰ τὴν Κύπρον, Κρατ/τος Ἀδ:. Πάμπος Χαραλάμπους33.

Ὑπ:. Μέγας Τξχης διὰ τὴν Σερβίαν, Κρατ/τος Ἀδ:. Dragor Hiber33.

Ὑπ:. Μέγας Καγκ:. τοῦ Υ:. Σ:. διὰ τὴν Ῥωσσίαν, Κρατ/τος Ἀδ:. Andrei Pildish33, ὅστις μετέφερε τοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τὴν λύπην ἐπὶ τῇ ἀδυναμίᾳ του νὰ παραστῇ Υ:. Μ:. Τξχου διὰ τὴν Ῥωσσίαν Κρατ/του Ἀδ:. Alexei Trobetskoy33.

Ὑπ:. Μέγας Τξχης διὰ τὴν Ῥουμανίαν, Κρατ/τος Ἀδ:. Στελιὰν Nίστορ33.

Ἀκολούθως, χαιρετισμὸν ἀπηύθυναν κατὰ σειράν, οἱ προδιατελέσαντες Ὕπ:. Μεγ:. Ταξ/χαι διὰ τὴν Ἑλλάδα, Κραταιοτ:. ἀδ:. Νικόλαος Κιλάκος33 καὶ ο Επιτ:. Κραταιοτ:. ἀδ:.  Χρῆστος Μανέας33.

Μετὰ ταῦτα, ὁ Ὑπ:. Μέγας Τξχης διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀπεχαιρέτησε τὴν σύναξιν, ἐκφέρας τὴν εὐχὴν ὅπως καθιερωθῇ ἡ μεταπασχάλιος αὐτὴ συνάντησις ἐκ περιτροπῆς διὰ τὰ συμμετασχόντα Ὕπατα Συμβούλια, εὐχαριστήσας ὀνομαστικῶς τοὺς τεχνικῶς καὶ ἄλλως συνδραμόντας εἰς τὴν ἐπιτυχίαν της διεθνούς συναντήσεως, φιλτ. ἄδ:. ἀδ:. Δημήτριον Παυλάκην33, Ἀναστάσιον Καμπουρόπουλον33, Βασίλειον Νικολάου18, Γεώργιον Ἠπειώτην14.

Ἡ Συνάντησις ἔκλεισεν ὑπὸ τοὺς ἤχους βυζαντινῶν ὕμνων, ἐν γενικῇ ἰκανοποιήσει, ἰδίως τῶν πολλῶν ἀλλοεθνῶν ἀδελφῶν μας, ὡς τοῦτο συνήχθη καὶ ἐκ τῶν σχολίων των.

Απόδοσις κειμένου υπό του κρ:. αδ:. Σ. Παπαβασιλείου33