ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ Δημήτριος Ἀνδρ. Σπανούδης 32ΕΜΕ

Μετέστη ἐν τῇ Αἰ.: Ἀν.: τὴν 7ην Μαρτίου 2021 ὁ φίλτ. ἀδ.: Δημήτριος Ἀνδρ. Σπανούδης 32ΕΜΕ.

Γεννηθεὶς τὸ 1953, ἐμυήθη εἰς τὸν Συμβ.: Τεκτ.: τὴν 24ην Ἰανουαρίου 2006 ἐν τῇ Σ.: Στ.: «Προμηθεὺς» ὑπ᾿ ἀρ. 37 ἐν Ἀνατ.: Ἀθηνῶν,

μέλος τῆς ὁποίας ἦτο ἔως τὴν μετάστασίν του.

Ἦτο μέλος οἰκογενείας τεκτόνων – μελῶν τοῦ «Προμηθέως» καὶ μέλος τῶν φιλοσοφικῶν Ἐργαστηρίων «Μυσταγωγία», «Φῶς» καὶ «Ἱερουσαλήμ».

Ὑπηρέτησε τὰ ἐργαστήρια τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου ὡς Γραμματεύς καί εἰς ἄλλας θέσεις.

Κατὰ τὴν μακρὰν καὶ ἐπώδυνον ἀσθένειάν του, ἔγινεν ἀποδέκτης τῆς ἐμπράκτου φιλαδέλφου ἀρωγῆς τόσον τῶν Ἐργαστηρίων του, ὅσον καὶ τῆς «Τεκτονικῆς Ἑνώσεως».

Θὰ τὸν ἐνθυμῶμεθα πάντοτε ὡς ἕνα συνεπῆ, φίλεργον καὶ πιστὸν Τέκτονα, ὡς καὶ ἕναν εὔθυμον καὶ προσηνέστατον ἀδελφόν