Φιλικές Σχέσεις – Αμοιβαία Αναγνώριση

Supreme Councils in Amity

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33° και Τελευταίου Βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδειγμένου Σκωτικού Τύπου για την Ελλάδα διατηρεί Αμοιβαία Αναγνώριση με τα ακόλουθα Ύπατα Συμβούλια: