ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίσκεψη στο Μεξικό

Ο Πρόσθετος Μεγάλος Γραμματεύς του Υπάτου Συμβουλίου Κραταιός Αδελφός Νικόλαος Κουρής, κατ΄εντολήν του Κραταιοτάτου Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου Αδελφού Χρήστου Μανέα, μετέβη από 01 έως 04 Δεκεμβρίου 2010 εις την πόλιν του Mexico, εκπροσωπών το Ύπατον Συμβούλιον του 33° και Τελευταίου Βαθμού διά την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, διά την συμμετοχήν εις την επέτειον της 150ετηρίδος, από της ιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά το Mexico.