ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θρηνησωμεν - Κρ.: Αδ.: Αθανασιος Ρεντζεποπουλος,33o

 web head gr

Αρ. Πρωτ. 488/11-9-2020

Προς : Άπαντα, τα υπό την αιγίδα ημών Φιλοσοφικά Εργαστήρια

Φίλτατοι Αδ:. Αδ:.

Με βαθυτάτην θλίψιν αγγέλλομεν υμίν την εις Αιων:. Αν:. μετάστασιν του Φιλτ:. Κρ:. Αδ:. Αθανασίου Ρεντζεπόπουλου, 33ο, επισυμβάντος την 23ην  Αυγούστου 2020.

ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ – ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ – ΘΡΗΝΗΣΩΜΕΝ

Το Ύπατον Συμβούλιον του 33ο δια την Ελλάδα συνελθόν εκτάκτως επί τω θλιβερώ αγγέλματι απεφάσισε την τήρησιν μηνιαίου πένθους, αρχομένου την

23ην Αυγούστου 2020 και λήγοντος την 23ην Σεπτεμβρίου 2020.

Δέξασθε επί τούτοις τους Αδ.: Αδ.: ημών ασπασμούς δια των Ι.: Ι.: Α.: Α.:

 

Κατ’εντολήν

Ιωάννης Β. Ζαφειρόπουλος, 33ο

zafeiropoulos