Στα πλαίσια της έγκαιρης, έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης ,  γνωστοποιούμε στα μέλη μας ότι, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών , με την με αριθμό 12/2020 απόφαση του , απέρριψε την με Γ.Α.Κ. 61152/92042/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ένωσης προσώπων "Υπατον Συμβούλιον του 33 δια την Ελλάδα του ΑΑΣΤ 1872" (με πρόεδρο τον Εμμανουήλ Γερακιο , έδρα στην οδό Σουρμελή 2,  ΑΦΜ 997083463 και χρόνο  ίδρυσης  το Δεκέμβριο 2015), με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ως η "νόμιμη" διοίκηση του «Υπάτου Συμβουλίου του 33 δια την Ελλάδα» , υπό τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη Κρατ..Αδ.. Ευάγγελο Μπινιάρη 33ο , με έδρα στο Τεκτονικό Μέγαρο της οδού Αχαρνών 19 , ΑΦΜ 997081691, και έτος ίδρυσης το 1872  και να της αποδοθούν η χρήση του κτηρίου, της επωνυμίας, των συμβόλων, το μητρώο μελών , λοιπά βιβλία, ταμείο, διπλώματα κλπ κλπ.
    Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στο διαδίκτυο από τους ηττηθέντες διαδίκους ότι, δυνάμει της ως άνω αποφάσεως, αναγνωρίζονται «ως η νόμιμη διοίκηση» , δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια .

      H Νομική Ομάδα του Υπάτου Συμβουλίου