Ο χαιρετισμός του Υ:. Μ:. Τ:. του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο βαθμού δια την Αϊτή,
Μεγάλου Αντιρποσώπου του Υ:. Σ:. δια την Ελλάδα στην Αΐτή,
Κραταιοτ:. αδ. Gaetan Mentor, 33o
στην 2η τηλεδιάσκεψη των Υπάτων Συμβουλίων Ελλάδος και Κύπρου
για τον συνεορτασμό των 200 ετών της Παλιγγενεσίας του Ελληνικού Έθνους.